Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) Nedir?

Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (CEFR), dil becerilerini değerlendirmek ve ölçmek için uluslararası kabul gören bir standarttır. Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen bu sistem, dil yeterliliğini A1 (temel) seviyesinden C2 (ileri) seviyesine kadar altı farklı düzeyde sınıflandırır. CEFR, dil öğrenme sürecini standartlaştırarak, öğrencilere, eğitimcilere ve işverenlere dil becerilerini net bir şekilde tanımlama ve değerlendirme imkanı tanır.

Bu çerçeve, okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi dil becerilerinin her birini ayrı ayrı değerlendirir. Böylece, dil öğrenenler kendi ilerlemelerini objektif bir şekilde takip edebilir ve eğitimciler öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun dersler tasarlayabilir. IELTS ve TOEFL gibi uluslararası sınavlar da puanlama sistemlerini CEFR seviyelerine göre ayarlamıştır, bu sayede dil yeterliliği küresel olarak karşılaştırılabilir ve anlaşılır hale gelir.

CEFR, kültürel ve dilsel farklılıklar arasında bir köprü kurarak, uluslararası eğitimi ve iş dünyasında daha fazla uyumu sağlar. Dil yeterliliğini objektif ve standart bir çerçevede değerlendirmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir araçtır.

CEFR Seviyeleri

CEFR, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi, dil yeterliliğini ölçmek için yaygın olarak kabul edilen bir yöntem sağlar. Başlangıçta Avrupa dilleri için kavramsallaştırılmış, şimdi küresel olarak uygulanmaktadır. Bu çerçeve, dil yeteneğini, her biri dil ediniminde belirli bir aşamayı temsil eden altı farklı seviyeye ayırır.

CEFR A1

CEFR A1 düzeyinde, bireyler temel ifadeleri ve ifadeleri kavrarlar. Etkileşim, bilinen konularda doğrudan bilgi alışverişi gerektiren basit, rutin görevlerde mümkündür. Kendini tanıtma ve başkalarına ikametgah, tanıdıklar ve eşyalar gibi kişisel bilgileri sorma yeteneği mevcuttur.

CEFR A2

CEFR A2 seviyesindeki konuşmacılar, yakın ilgi alanlarıyla ilgili cümleleri ve sık kullanılan ifadeleri anlarlar. Basit, rutin görevlerde iletişim mümkündür ve tanıdık konularda doğrudan bilgi alışverişi gerektirir. Arka planın, yakın çevrenin ve acil ihtiyaç alanlarındaki konuların yönlerini tanımlamak başarılabilir.

CEFR B1

CEFR B1, dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken ortaya çıkması muhtemel çoğu durumla başa çıkma yeteneğini ifade eder. Bilinen konularda basit, bağlantılı metinlerin üretilmesi mümkündür. Deneyimleri, olayları, hayalleri, umutları ve hırsları tanımlamak, görüşler ve planlar için kısa nedenler ve açıklamalar sağlamak kavranabilir.

CEFR B2

CEFR B2 öğrencileri, hem somut hem de soyut konularda karmaşık metinlerin ana fikirlerini anlarlar. Anadili İngilizce olan kişilerle bir dereceye kadar akıcılık ve kendiliğindenlik ile etkileşim mümkündür. Çok çeşitli konularda net, ayrıntılı metinler üretilebilir ve çeşitli seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını sağlayarak güncel bir konuya ilişkin bir bakış açısı açıklanabilir.

CEFR C1

CEFR C1'de etkili operasyonel yeterlilik belirgindir. Daha uzun, daha zorlu metinlerin anlaşılması ve örtük anlamın tanınması mümkündür. İfadeleri çok belirgin bir şekilde aramadan fikirleri akıcı ve kendiliğinden ifade etmek önemli bir özelliktir. Dilin sosyal, akademik ve profesyonel amaçlar için esnek ve etkili kullanımı yaygındır. Karmaşık konularda net, iyi yapılandırılmış, ayrıntılı metinler üretmek yetenekler dahilindedir.

CEFR C2

CEFR C2, ustalığı veya anadile yakın yeterlilik düzeyini temsil eder. Duyulan veya okunan hemen hemen her şeyi kolaylıkla anlamak bir özelliktir. Farklı sözlü ve yazılı kaynaklardan gelen bilgileri özetlemek, argümanları ve hesapları tutarlı bir sunumda yeniden oluşturmak tipiktir. Kendini kendiliğinden, çok akıcı ve kesin bir şekilde ifade etmek, daha karmaşık durumlarda bile daha ince anlam tonlarını ayırt etmek önemli bir yetenektir.

CEFR Değerlendirme Koşulları

CEFR A1

Anlama Dinleme Kendim, ailem ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim.
Okuma Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilirim.
Konuşma Karşılıklı Konuşma Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilirim.  O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirim.
Sözlü Anlatım Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilirim.
Yazma Yazılı Anlatım Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilirim. Örneğin; Tatil kartpostalıyla selam göndermek gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilirim Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi.

 

CEFR A2

Anlama Dinleme Beni doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirim. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilirim.
Okuma Kısa ve basit metinleri okuyabilirim. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilirim.
Konuşma Karşılıklı Konuşma Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirim. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa sohbetlere katılabilirim.
Sözlü Anlatım Basit bir dille ailemi ve diğer insanları, yaşam koşullarımı, eğitim geçmişimi ve son işimi betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilirim.
Yazma Yazılı Anlatım Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilirim. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilirim.

CEFR B1

Anlama Dinleme İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirim. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilirim.
Okuma Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirim.
Konuşma Karşılıklı Konuşma Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilirim. Bildik, ilgi  alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim.
Sözlü Anlatım Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlarımı, isteklerimi ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilirim. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilirim.
Yazma Yazılı Anlatım Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirim. Deneyim ve izlenimlerimi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirim.

CEFR B2

Anlama Dinleme Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirim. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirim. Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilirim.
Okuma Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilirim. Çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilirim. 
Konuşma Karşılıklı Konuşma Öğrendiğim dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilirim. Bildik konulardaki tartışmalarda, kendi görüşlerimi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim.
Sözlü Anlatım İlgi alanıma giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilirim. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu  hakkında görüş bildirebilirim.
Yazma Yazılı Anlatım İlgi alanıma giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirim. Belirli bir bakış açısına destek vererek  ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon  ya da rapor yazabilirim. Olayların ve deneyimlerin benim için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilirim.

CEFR C1

Anlama Dinleme Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilirim. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilirim.
Okuma Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirim.
Konuşma Karşılıklı Konuşma Kullanacağım sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendimi akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilirim. Düşünce ve fikirlerimi açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşımdakilerin konuşmalarıyla ilişkilendirebilirim.
Sözlü Anlatım Karmaşık konuları, alt temalarla bütünleştirerek, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, belirli bakış açıları geliştirip uygun bir sonuçla konuşmamı tamamlayabilirim.
Yazma Yazılı Anlatım Görüşlerimi ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilirim. Bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilirim.  Önemli olduğunu düşündüğüm konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazabilirim. Hedef belirlediğim okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilirim.

CEFR Ortak Çerçeveye ve Farklı Dillere Göre Seviyeler

CEFR A2 Seviyesi

 • Fransızca – CEFP 1, DELF A2
 • İngilizce – KET, IELTS 3 ve üzeri
 • İtalyanca – CELI 1;
 • Almanca – SD 2.

CEFR B1 Seviyesi

 • Fransızca- CEFP 2, DELF B1
 • İngilizce – PET, IELTS 4 ve üzeri, BEC Preliminary
 • İtalyanca – CELI 2, CILS 1
 • İspanyolca – DELE inicial
 • Almanca – ZD, DSD 1.

CEFR  B2 Seviyesi

 • Fransızca – DL, DELF B2
 • İngilizce – FCE, IELTS 5,5 ve üzeri, BEC Vantage, ILEC, ECCE
 • İtalyanca – CELI 3, CILS 2
 • İspanyolca – DELE intermedio
 • Almanca – DSH 1

CEFR C1 Seviyesi

 • Fransızca – DS, DALF C1
 • İngilizce – CAE, IELTS 6,5 ve üzeri, BEC Higher, ILEC
 • İtalyanca – CELI 4, CILS 3
 • Almanca – DSH 2, DSD 2

CEFR  C2 Seviyesi

 • Fransızca – DELF, DALF C2
 • İngilizce – CPE, IELTS 7,5 ve üzeri, ECPE
 • İtalyanca – CELI 5, CILS 4
 • İspanyolca – DELE superior
 • Almanca – DSH 3, KDS, GDS

CEFR Denkliği

Dil Sınavları ve Değerlendirmeler

CEFR denkliğini almak için ilk adım, CEFR standartlarına uygun bir dil sınavına girmektir. IELTS, TOEFL, Cambridge English sınavları gibi uluslararası tanınan sınavlar, genellikle CEFR seviyelerine uygun sonuçlar verir. Bu sınavlar, dil becerilerinizi objektif bir şekilde ölçer ve hangi CEFR seviyesinde olduğunuzu belirler.

Öz Değerlendirme

Bazı durumlarda, özellikle resmi bir sınav sonucuna ihtiyaç duymayanlar için, CEFR'in öz değerlendirme araçları kullanılabilir. Bu araçlar, kendi dil becerilerinizi CEFR ölçütlerine göre değerlendirmenize olanak tanır.

Eğitim Kurumlarından Değerlendirme

Dil kursları veya eğitim programları sunan bazı kurumlar, kendi iç değerlendirme sistemlerini kullanarak CEFR denkliği verebilir. Bu tür bir değerlendirme genellikle kurumun kendi öğretim ve değerlendirme standartlarına dayanır.

Resmi Belgelendirme

CEFR seviyenizi belgelemek için, sınav sonuçlarınızı veya eğitim kurumunuzdan alınan belgeleri kullanabilirsiniz. Bu belgeler, eğitim veya iş başvurularında dil yeterliliğinizi kanıtlamak için kullanılabilir.

Dil Yeterliliği için Sürekli Eğitim

CEFR denkliğini sürdürmek ve dil becerilerinizi geliştirmek için sürekli öğrenme önemlidir. Dil kurslarına katılmak, dil pratiği yapmak ve sürekli olarak dil becerilerinizi kullanmak, CEFR seviyenizi korumanıza ve geliştirmenize yardımcı olur.

CEFR Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İletişim formu